Ücretsiz Kargo TRY 2000

Sepet

Sepetiniz Boş

Olivamadre Elektronik Ticaret Sitesi Üyelik Sözleşmesi
“Olivamadre Elektronik Ticaret Sitesi Üyelik Sözleşmesi”, olivamadre.com’a üye olan kullanıcılar için hazırlanmıştır. Üyelik, özel indirim ve promosyonlar gibi avantajlar sağlayabilir. Ancak www.olivamadre.com’dan üye olmadan da alışveriş yapabilirsiniz.
 A – Taraflar ve Konu
1- Bu sözleşme Olivamadre.com internet sitesini (“İnternet Sitesi”) ve bu sitedeki faaliyetleri yürüten Umurbey mah. Yalova Cad. No:80 16600 Gemlik/Bursa Türkiye adresinde mukim OLİVAMADRE KARDASH GIDA SAN. A.Ş.   (“Olivamadre”) ile olivamadre.com web sitesine üye olmak isteyen internet kullanıcısı (“Üye”) arasında akdedilmiştir.
2- Bu sözleşme Olivamadre’ye ait İnternet Sitesi’nden Üye’nin faydalanmasına ilişkin şartları ve üyelik ilişkisine ilişkin hak ve borçları düzenler.
 B- Hak ve Yükümlülükler
3- Üye, İnternet Sitesi’ne üye olurken kendisinden talep edilen bilgileri güncel ve doğru bir şekilde beyan etmekle yükümlüdür. Olivamadre, Üye tarafından bilgilerin eksik, yanlış veya güncel olmamasından ve bunun sonuçlarında hiçbir şekilde sorumlu olmayıp, bu nedenle  uğrayacağı bütün zararları Üye’den talep edebilir. Üye eksik, yanlış veya güncel olmayan bilgi vermekten ötürü Olivamadre’nin uğrayacağı bütün zararları tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4- Üye, İnternet Sitesi’ne giriş için belirlenen şifreyi başka kişi veya kuruluşlara açıklayamaz, veremez. Şifre bizzat Üye tarafından kullanılabilir. Aksi bir davranış nedeniyle doğabilecek bütün sorumluluk tamamen ve tek başına Üye’ye aittir. Üye’nin şifreyi başka kişi veya kuruluşlara açıklaması nedeniyle üçüncü kişilerin ve kamu kurumlarının Olivamadre’e karşı herhangi bir iddia ileri sürmeleri halinde Olivamadre her türlü tazminat ve sair talepleri için Üye’nin sorumluluğuna gidebilir.
5- Üye, İnternet Sitesi’ni kullanırken en geniş anlamda bütün hukuk kurallarına uyacağını, bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi gibi bir davranışta bütün sorumluluk Üye’ye aittir.
6- Üye, İnternet Sitesi’ni kullanırken kamu düzenini bozucu, suç teşkil eden, Olivamadre’nin ve başka kimselerin kişilik hakkını ihlal eden, fikri ve sınai haklarını ihlal eden, kişileri rahatsız eden, taciz eden, yaş, ırk, cinsiyet ve sair şekillerde ayrımcılık yaratan, kişilerin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını ve hayvan haklarını ihlal eden veya başka kimseleri bu türde fiillere teşvik eden beyan ve davranışlarda bulunamaz. Üye, İnternet Sitesi’nden veya Olivamadre’nin sunduğu diğer hizmetlerden başka kimselerin yararlanmasını önlemeye zorlaştırmaya yönelik (truva atı, virüs, spam) kullanımlar yapamaz. Üye, İnternet Sitesi üzerinden veya İnternet Sitesi’nde kendisine sağlanan hizmetleri kullanarak başka kişi ve kuruluşların koruma altında olan bilgilerine verilerine erişmeye yönelik faaliyetlerde bulunmayacaktır. Aksine bir davranıştan dolayı Olivamadre sorumlu tutulamaz ve Üye Olivamadre’nin bu nedenle maruz kaldığı tüm zararları tazmin yükümlüdür. Üye’nin işbu madde hükmünü ihlal etmesi halinde, Olivamadre söz konusu beyanları silme ve Üye’nin üyeliğini derhal iptal etme hakkına sahiptir.
7- Üye, İnternet Sitesi’ni kullanırken herhangi bir ürün veya hizmete ilişkin tanıtım yapamaz. Üye, İnternet Sitesi’nde yer alan ürün ve hizmetlerle ilgisi olmayan, ifade özgürlüğünün sınırlarının dışında paylaşımlarda bulunamaz. Üye’nin fikirleri ve açıklamaları kendi sorumluluğunda olup, Olivamadre’yi bağlamaz. Söz konusu fikir ve açıklamalardan doğan her türlü hukuki, idari ve cezai sorumluluk Üye’ye ait olup, Üye Olivamadre’nin bu nedenle maruz kaldığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Olivamadre, Üye’nin işbu maddeye aykırı paylaşımlarını silme ve Üye’nin üyeliğini derhal sona erdirme hakkına sahiptir.
8- Üyelik sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklerin herhangi birine aykırı davranıştan doğan hukuki ve cezai sorumluluk yalnızca Üye’ye aittir. Üye, üyelik ilişkisine aykırı davranışları neticesinde üçüncü kişiler ve kamu kurumları nezdinde Olivamadre’ye karşı yöneltilecek iddialardan ve sorumluluk talepleri ile bunların tüm sonuçlarından  Olivamadre’yi ari kılacaktır.
9- İnternet sitesinin tasarımı, Olivamadre markası ve Olivamadre’ye ait ürünlerde yer alan, marka, logo ve tasarımlar ve İnternet Sitesi üzerinden Üye’ye sunulan hizmetler Sınai Mülkiyet Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde hukuki koruma altındadır. İnternet sitesinde yer alan ve başka kişi ve kuruluşlara ait ürünlerde yer alan marka, logo ve tasarımlar ve hizmetler üzerinde de bunların sahibi kişi ve kuruluşların Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukundan doğan hakları bulunmaktadır.
10- Taraflar arasındaki üyelik ilişkisinin akdedilmiş olması ile Üye, Olivamadre müşteri kart programı için site üzerinden başvuruda bulunabilir. Üye’ye bu türde bir imkânın tanınmış olması her durumda başvurusunun olumlu sonuçlanacağı anlamına gelmez. Üyelik ilişkisinden önce Üye’nin Olivamadre müşteri kart programında bir üyeliği varsa Üye’nin hesabı ile kart üyeliği, Olivamadre tarafından ilişkilendirilir. Üye, sonradan başvuru veya mevcut kart üyeliğinin ilişkilendirilmesi neticesinde kart üyeliğine ilişkin bilgileri İnternet Sitesi üzerinden de görüntüleyebilir. İlişkilendirilmenin yapılmaması nedeniyle Üye, Olivamadre’den herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
11- İnternet sitesi üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, Üye’nin siteden yararlanmasının kolaylaştırılması ve kanun hükümleri gereği siteye erişmek için kullanılan İnternet Servis Sağlayıcısının adı ve İnternet Protokol/IP adresi, erişim tarih ve saatleri, İnternet Sitesi’nde erişilen sayfalar ve İnternet Sitesi’ne bağlanılmasını sağlayan internet sitelerinin adresi gibi bilgiler toplanmaktadır.
12- Olivamadre, Üye’nin bu üyelik sözleşmesi ile birlikte onayladığı  Kişisel Veri İşleme Aydınlatma Bildirimi çerçevesinde sitenin kullanımı, üyelik ilişkisinden kaynaklı hak ve borçların yerine getirilmesi, Üye’nin ilgi alanlarının belirlenerek İnternet Sitesi üzerinde Üye’ye önerilerde bulunulması için Üye’nin kişisel verilerini işlemektedir.
13- Olivamadre, üyelik ilişkisinden kaynaklı hakların kullanımında güvenliği sağlama, Üye’nin kişisel verilerinin güvenliğini sağlama amaçları ile Üye’lerle SMS veya elektronik posta iletileri yoluyla doğrulama işlemi için iletişime geçebilir veya bu iletişimin sağlanması amacıyla Üye verilerini bağlı bulunduğu iştirakleri veya üçüncü kişi çözüm ortaklarına aktarabilir.
Olivamadre, Üye ile üyelik ilişkisi kapsamında sunulan hizmetlerin kalitesini artırma, Üye’lere daha iyi hizmet sunma, Üye’lerin şikayetlerine çözüm bulmak amacıyla Üye’lere SMS veya elektronik posta iletileri yoluyla anket formları gönderebilir veya bu iletişimin sağlanması amacıyla Üye verilerini bağlı bulunduğu iştirakleri veya üçüncü kişi çözüm ortaklarına aktarabilir.
Olivamadre, Üye’nin kendisine bildirdiği kişisel verilerinin tamamını üyelik ilişkisi devam ettiği sürece kendisi, bağlı bulunduğu iştirakleri ve üçüncü kişi çözüm ortakları nezdinde saklayabilir. Üyelik ilişkisinin sona ermesinden sonra Olivamadre, üyelik ilişkisinden kaynaklı olası hukuki uyuşmazlıkların doğru bir şekilde çözümü, Üye’nin üyelik ilişkisini ihlal ederek Olivamadre’ye veya üçüncü kişilere zarar verici davranışlarda bulunduğuna ilişkin iddiaların aydınlatılması amaçlarına bağlı olarak Üye’nin kişisel verilerini kendisi, bağlı bulunduğu iştirakleri ve üçüncü kişi çözüm ortakları nezdinde saklayabilir.
Olivamadre, kamu kurumlarının emredici hukuk kuralları doğrultusunda talepte bulunması halinde üye kişisel verilerini talep eden kuruluşa açıklar.
14- Olivamadre, İnternet Sitesi’nin güvenliği için gerekli  önlemleri yeterli seviyede almıştır. Şu kadar ki, Üye’nin de kullanıcı adı ve şifresi gibi üyelik ilişkisinden kaynaklı erişim bilgilerini güvenlik altına alması, kendisine ait veya kullanımında olan bilişim sistemini yetkin ve doğru araçlarla (güvenlik duvarı, anti-virüs yazılımları vs.) koruması gerekmektedir. Üye’nin aksi bir davranışından kaynaklı olarak kendi kusuru veya ihmali sebebiyle meydana gelecek güvenlik ihlalleri ve buna bağlı zararlardan Olivamadre sorumlu tutulamaz.
15- Olivamadre, üyelik ilişkisi kapsamında sağladığı hizmetleri, İnternet Sitesi’nin içeriğini tek taraflı değiştirme, üyelik ilişkisini sona erdirme ve İnternet Sitesi’ni kısmen veya tamamen faaliyetten kaldırma, Üye’lerin bütün bilgilerini silme haklarını saklı tutar. Üyelik sözleşmesi herhangi bir zamanda  Olivamadre tarafından değiştirilebilir. Söz konusu değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren Üye açısından yürürlüğe girer ve bağlayıcı hale gelir. Üye, üyelik ilişkisini sonlandırmadığı sürece ilgili değişikliklerin yürürlük tarihinde kendisi hakkında da uygulanacağını kabul eder.
16- Üyelik sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda Olivamadre kayıt ve belgeleri HMK 193 uyarınca münhasır ve kesin delil hükmündedir.
 C- Sözleşmenin Sona Ermesi
17- Üye, üyelik ilişkisini İnternet Sitesi’nde bu hak için ayrılmış bölümden her zaman sona erdirebilir. Olivamadre, üyelik ilişkisini her zaman herhangi bir neden göstermeksizin veya üyenin üyelik sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerinden birini ihlal etmesi üzerine tek taraflı olarak sona erdirebilir. Üye, üyeliğinin Olivamadre tarafından iptali sebebiyle Olivamadre’den hiçbir hak talebinde bulunamaz.
 D- Görevli ve Yetkili Mahkeme
18- Bu sözleşme Türk Hukukuna tabidir. Bu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili ve görevlidir.
 E- Yürürlük
19- Bu üyelik sözleşmesi, üyelik süreci tamamlanmadan önce Üye’nin onay ve dikkatine sunulmuştur. Üye’nin, üyelik kaydı yapması bu sözleşmede yer alan bütün hükümleri okuduğu ve bu hükümleri kabul ettiği anlamına gelir. Üyelik sözleşmesi üyelik kaydı yapılması ile kendiliğinden yürürlüğe girer.

Translation missing: tr.general.search.loading